torsdag 11. mars 2010

Svak kritikk av Hjernevask

Ole-Martin Ihle og Harald Eia har laget et tv-program, ”Hjernevask”, der de forsøker å vise at norsk kjønnsforskning sterkt undervurderer biologiske årsaksmekanismer til fordel for sosiale. 

Programmet har i etterkant fått en del kritikk, men kritikken ser ut til å være uten særlig substans og beveger seg på siden av sakens kjerne. Helle Ingeborg Mellingens synspunkt i Fædrelandsvennen 10.03. er et eksempel. I stedet for å ta tak i Eias budskap kommer hun med flere grunnløse spekulasjoner og irrelevante påstander.

For eksempel påstår hun at de norske kjønnsforskerne ikke fikk anledning til å presentere sin forskning. Men hvordan vet Mellingen det, og hva har det med saken å gjøre? Poenget til Eia var å få frem disse forskernes meninger om biologiske forklaringer på kjønnsforskjeller. Å påstå at de hadde gode argumenter som de ikke fikk fremlagt blir bare spekulasjoner.

Mellingen skriver at ”Det er allikevel naivt å tenke at naturvitenskapelig forskning er mer objektiv og nøytral enn samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning.” Men hvem er disse naive hun snakker om? Så vidt jeg fikk med meg var det ingen som påsto noe slikt i programmet. På den annen side avviste kjønnsforskerne biologiske forklaringer kategorisk. Det syntes jeg fremsto som ganske naivt.

Mellingen er videre temmelig urettferdig når hun hevder at psykologen Baron-Cohen sykeliggjør et naturlig mangfold i hvordan kjønnsidentitet kan utspilles, fordi han setter jenter med ”too much testosterone” i sammenheng med maskulin adferd. Hun påstår også at slike som han bruker de biologiske funnene til å legitimere en særskilt måte å være mann og kvinne på. Dette er en svært urimelig fremstilling, i alle fall hvis vi skal gå ut fra intervjuet i Hjernevask. Baron-Cohen bruker riktignok uttrykket ”too much testosterone”, men sammenhengen er litt uklar og det går ikke frem nøyaktig hvor store avvik han snakker om. På hvilket grunnlag kan da Mellingen trekke den slutningen at han, og sånne som han, bidrar til sykeliggjøring og legitimering av ulike kjønnsroller?

Enda verre blir det når Mellingen mistenkeliggjør Eia ved å stille spørsmål om hvorfor han egentlig ønsker at humanister og samfunnsforskere skal trekke inn biologisk kunnskap. Hennes høyst spekulative idé er at Eia har en skjult agenda som går ut på å underbygge skiller mellom normalitet og avvik. Hvilke belegg har Mellingen for en slik mistanke? Er det ikke innlysende at hvis kjønnsforskjeller i betydelig grad faktisk skyldes biologiske faktorer, så kan man ikke forstå kjønnsforskjeller uten å ta inn over seg denne kunnskapen? 

Mellingens hovedpoeng ser ut til å være at biologisk forskning gjerne blir misbrukt til å fastholde fordommer. Det er sikkert riktig, men det er helt irrelevant i forhold til Hjernevasks budskap. Dessuten kan vel samfunnsvitenskapelig forskning misbrukes like lett som biologisk. Et eksempel er når det hevdes at homofili er kulturskapt og at homofile derfor ikke bør få tilsvarende rettigheter som heterofile. Eller når det hevdes at morsrollen er en sosial konstruksjon og at mor og far derfor bør bruke like mye tid på barneomsorg. 

Jeg tror at slik skyttergravsmentalitet og lettvint kritikk av Hjernevask som Mellingen og andre samfunnsvitere har prestert i etterkant av programmet, bare bidrar til å styrke Harald Eias budskap. Hvorfor ikke heller ta tak i Eias poenger og argumentere imot på redelig vis?


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar